Αρχική Σελίδα Κλαδικά νέα Kαταγγελία για την κατάργηση της ειδίκευσης “Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης” από τα ΑΕΙ
Kαταγγελία για την κατάργηση της ειδίκευσης “Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης” από τα ΑΕΙ

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σύλλογος κατέθεσε υπόμνημα, καταγγέλλοντας τη διαδικασία με την οποία επιχειρείται η κατάργηση της ειδίκευσης “Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης” από το τμήμα "Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής" του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είχε προηγηθεί και άλλο υπόμνημα του Συλλόγου στις 8/3/2021, το οποίο απαντήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 29/3/2021. Η απάντηση του Υπουργείου επιβεβαιώνει ότι τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μεθοδεύουν την κατάργηση της ειδίκευσης, μέσα από την παραπλανητική διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών, αγνοώντας τα όσα ορίζονται από τον νόμο. Ακολουθεί το υπόμνημα που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

Μαρούσι, 1 Απριλίου 2021

ΥΠΟΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: Μη σύννομη κατάργηση ειδικότητας προχωρημένου εξαμήνου/ειδίκευσης στο τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχετικά:

α) Το υπ’αριθ.πρωτ. 01/08-03-2021 έγγραφό μας

β)To υπ’αριθ.πρωτ. 34950/Ζ1/29-03-2021 έγγραφο-απάντηση της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης (Τμήμα Α΄) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

γ) Υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

δ) Τροποποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το οποίο έχει αποσταλεί αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017.

Σε συνέχεια του (β) ανωτέρω σχετικού κατόπιν του (α) ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, καταγγέλλουμε ως μη σύννομες τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τις οποίες αναθεωρήθηκε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος “ Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής”.

Το τμήμα “ Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής” το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση των τμημάτων “Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών” και “Μηχανικών Αυτοματισμού” του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, παρέχει από την στιγμή της ίδρυσής του (Υ.Α. 6276/Ζ1/16.01.2019, Β΄285) μέχρι και σήμερα, την κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης» (σχετικό γ). Προ της υποβολής αιτήματος για υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/2017, περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου/integrated master στην ειδικότητα του Τμήματος, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προχώρησε εσφαλμένα και καταχρηστικά στην αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, βάσει του άρθρου 32 του ν. 4009/2011. Ωστόσο, το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών καταργεί εξ’ ολοκλήρου τη κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης» και το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σχετικό δ), αφού καταργεί είκοσι εννέα (29), απολύτως απαραίτητα για την κατεύθυνση, μαθήματα επί συνόλου ενενήντα τριών (93) που περιέχονται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, ήτοι το ένα τρίτο. Αποκρύπτεται επί της ουσίας ότι η εν λόγω αναθεώρηση αφορά στην κατάργηση της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου «Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης» και οδηγεί στην ολοκληρωτική εξαφάνιση του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη μεθόδευση πέραν του ότι αγνοεί την ορθή διαδικασία όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν. 4485/2017 (Α΄114), λειτουργεί παραπλανητικά τόσο για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχει την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης, όσο και για τους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα σχετικής γνωμοδότησης.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4485/2017 αποστολή των Α.Ε.Ι. είναι «να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των τεχνών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και να συμβάλουν στο εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της αειφορίας»,

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4485/2017: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν: α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή … δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.»

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3 του άρθρου 5 και τις παρ. 1,2,5 του άρθρου 10 του ν.4485/2017 την αρμοδιότητα απόφασης μεταβολής του γνωστικού αντικειμένου Τμήματος Α.Ε.Ι. την έχει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Επειδή, ο “Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών”, σωματείο καταχωρηθέν στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 21918, θίγεται άμεσα από τις ανωτέρω πράξεις και ως εκ τούτου έχει έννομο συμφέρον για την προσβολή αυτών με κάθε νόμιμο μέσο,

 

Καταγγέλλουμε τις ανωτέρω πράξεις καθόσον στερούνται νομιμότητας και ζητούμε να μην προβείτε στην έγκριση αυτών.

Μετά Τιμής,

Εκ μέρους του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών

Ευάγγελος Λούρης

Πρόεδρος ΔΣ