Έκδοση Πρ.Διατάγματος Π.Δ 115 (Φ.Ε.Κ 200 Β’/17-10-2012) για επαγγελματικές δραστηριότητες

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών αλλά και Πτυχιούχων άλλων Σχολών Τ.Ε.Ι. Καθε ένα από τα εκδοθέντα Π.Δ αφορά συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα (εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης) και δεν αποτελεί την επαγγελματική κατοχύρωση για τις συγκεκριμένες ειδικότητες Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
Το Π.Δ. που αναφέρεται στους Κ/Υ Μηχανικούς είναι το Π.Δ 115 (Φ.Ε.Κ 200 Β’/17-10-2012).

“Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.”

Βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου 12 οι Πτυχιούχοι που αναφέρονται στον Πίνακα 2 υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων, ως ακολούθως:

Πίνακας 2

ΤμήματαΕιδικότητα
Μηχανολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Μηχανολογίας)1η, 2η, 3η, 4η
Ηλεκτρολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας (Κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας)1η, 2η, 3η
Αυτοματισμού
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου1η, 2η, 3η
Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων1η, 2η, 3η
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων1η, 2η, 3η
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων1η, 2η, 3η
Μηχανικής Βιοσυστημάτων1η, 2η, 3η
Κλωστοϋφαντουργίας
Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Ναυπηγικής1η, 2η, 3η, 4η
Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης1η, 2η
Οχημάτων

2η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 KW.

ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10Βιομηχανία τροφίμων
11Ποτοποιία
12Παραγωγή προϊόντων καπνού
13Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14Κατασκευή ειδών ένδυσης
15Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
24Παραγωγή βασικών μετάλλων
25Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31Κατασκευή επίπλων
32Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
38Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών
39Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της “Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)”, Αθήνα, 24-10-2012